Očekávané kompetence absolventa

Očekávané kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence Kompetence k celoživotnímu učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by 

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání;
• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení;
• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu;
• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě;
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti, tzn. že absolventi by měli:
• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat;
• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích;
• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce;
• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání.

Personální a sociální kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy a dbát o své zdraví, tzn. že absolventi by měli:

• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat;
• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí;
• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu;
• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi efektivně pracovali s prostředky ICT a s informacemi, tzn. absolventi by měli:

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;
• rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací;
• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace;
• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat;
• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.

Kompetence k řešení problémů

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy, tzn. že absolventi by měli:

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu;
• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady;
• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek;
• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).

Komunikativní kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci, tzn. že absolventi by měli:

• vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty;
• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí;
• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);
• zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí;
• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu).

Matematická a finanční gramotnost

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni používat matematické myšlení za účelem funkčního zvládání různých situací, tzn. že absolventi by měli:

• aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání;
• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje;
• zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní;
• orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků.

Občanské kompetence a kulturní povědomí

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi žili v souladu s hodnotami a principy humanity, demokracie a udržitelného rozvoje a uznávali kulturní hodnoty, tzn. že absolventi by měli:

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu;
• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití;
• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor;
• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací.

Odborné kompetence Zvládat jednání s klientem, tzn. aby absolventi:

• dovedli přijmout oznámení;
• využívali poznatků z psychologie a pedagogiky při jednání s lidmi a při řešení problémových situací, vstřícně a taktně jednali s občany – klienty, byli schopni empatie;
• dovedli jednat s klientem na profesionální úrovni (navázání komunikace s klientem, analýza problémů, předložení nabídky alternativ řešení problému, vedení klienta v průběhu spolupráce);
• dovedli jednat s klienty různých etnických, náboženských a sociálních skupin;
• dodržovali pracovní postupy v souladu s etickým kodexem;
• zapisovali průběh jednání formálně a věcně správně;
• ve své praktické činnosti uplatňovali poznatky o působnosti ministerstev dopravy, vnitra a financí, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Policie ČR a obecní policie.

Provádět právní činnosti, tzn. aby absolventi:

• rozpoznali protiprávní chování a jednání a uměli je právně kvalifikovat;
• dovedli zahájit a vést trestní a správní řízení zejména o trestných činech a přestupcích dle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí;
• prováděli nezbytná šetření ve věci včetně dokazování;
• vedli příslušnou právní dokumentaci; navrhovali právní postupy při řešení šetřených problémů;
• reagovali na změny zákonů týkajících se bezpečnostně právní činnosti;
• odhadovali důsledky protiprávního jednání;
• navrhovali a zdůvodňovali postupy určené k zabránění protiprávnímu jednání.

Provádět místní šetření v terénu, tzn. aby absolventi:

• prováděli šetření skutečného stavu věci v terénu a při něm využívali kriminalistických zásad a geografických informací;
• dodržovali obecně závazné předpisy, vyhlášky a pravidla;
• aplikovali znalost systému vedení agendy registrace vozidel;
• analyzovali situace a navrhovali postupy při řešení šetřených problémů;
• navrhovali, eventuálně prováděli místní bezpečnostní opatření ve spolupráci s ostatními bezpečnostními a záchrannými složkami;
• zpracovali zápis o šetření;
• používali geografické, sociologické a politologické poznatky v praktické profesní činnosti;
• dovedli poskytnout nezbytnou první pomoc;
• prováděli výkonná opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému;
• aplikovali zásady ochrany oběti trestného činu - přestupku, poskytli základní psychologickou podporu oběti a doporučili jí pomoc příslušné sociální instituce.

Provádět kontrolní činnost, tzn. aby absolventi:

• aplikovali zásady postupů kontroly veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku;
• prováděli kontrolu platných dokladů občanů ČR a cizinců;
• kontrolovali dodržování bezpečnostních předpisů a dodržování právních norem při současném využití technických a jiných prostředků při dohledu;
• poskytovali poradenskou a konzultační činnost k problematice ochrany pořádku a bezpečnosti;
• kontrolovali vedení písemností a dodržování archivačních a skartačních postupů,vedení a třídění dokumentace.

Pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, tzn. aby absolventi:

• dodržovali zásady vedení korespondence při administrativních a správních činnostech;
• získávali a třídili informace s využitím Internetu a vnitřních sítí;
• zpracovávali formuláře a výkazy;
• vyhodnocovali získaná data;
• zpracovávali prezentace informací pro veřejnost;
• zajišťovali ochranu osobních dat;
• využívali zdroje právních informací, vyhledávali a analyzovali informace potřebné pro vedení dokumentace o protiprávní činnosti.

Zajišťovat bezpečnostní přípravu, tzn. aby absolventi:

• orientovali se v systému veřejné správy a v systému bezpečnostních složek;
• aplikovali právní normy, zejména normy pořádku a bezpečnosti v běžných pracovních situacích;
• prováděli dohled nad bezpečností a dopravou s možným využíváním technických pomůcek;
• využívali rozbory dopravní nehodovosti na území ČR a z nich vyvozovali preventivní opatření;
• orientovali se v provozování silniční dopravy;
• aplikovali specifika přepravy nebezpečných látek v silniční dopravě;
• řešili dopravní přestupky;
• využívali evidence řidičů, motorových a přípojných vozidel;
• rozlišovali různé řidičské průkazy a řidičská oprávnění;
• aplikovali poznatky ostrahy osob a majetku;
• odhalovali, objasňovali a vyřizovali přestupky v rámci příslušných kompetencí;
• aplikovali zásady výkonu „dozorčí služby" a dokumentace o jejich průběhu;
• předvídali příčiny a odhadovali důsledky trestné činnosti, využívali zásad prevence kriminality;
• aplikovali zásady koordinace postupů s dalšími složkami veřejného pořádku a sociálními institucemi;
• orientovali se v organizaci a vybavení Integrovaného záchranného systému ČR;
• prováděli preventivní opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému;
• orientovali se v mezinárodní spolupráci.

Dbát o fyzickou a psychickou přípravu, tzn. aby absolventi:

• cílevědomě rozvíjeli psychickou a fyzickou přípravu se zaměřením na psychickou odolnost a fyzickou zdatnost, dbali na všestrannost pohybového režimu dle potřebných ukazatelů tělesné zdatnosti;
• využívali ve své činnosti základy úpolových sportů a prakticky aplikovali základní techniky sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky;
• aplikovali základní hygienické a bezpečnostní návyky při provádění sportovních aktivit. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
• znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
• efektivně hospodařili s finančními prostředky;
• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0906.2017
Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Od 14. do 26. 6. 2017 je možné u zástupkyně školy Mgr. Florianové se přihlásit k maturitní zkoušce podzim 2017. Termín je nutné domluvit si na telefonním čísle: 722 903 619.

0106.2017
Přezkoušení z STV

Přezkoušení z STV

Přezkoušení z STV pro studenty DIS se uskuteční 16. 6. 2017 od 16. 00 hod v budově školy. Knížek

2405.2017
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Dne 2. 6. 2017 od 10. 00 hod proběhne na radnici města Plzně slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Srdečně jsou zváni rodiče, příbuzní a přátelé všech abiturientů.