Tříleté distanční studium

Tříleté nástavbové studium

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Distanční forma vzdělávání, délka vzdělání 3.roky

 

Učební plán ke stažení ZDE

Změny ve školním vzdělávacím programu pro školní rok 2016/17 platné od 1.9.2016 ke stažení ZDE

 

OČEKÁVANÉ KOMPETENCE ABSOLVENTA

Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence Kompetence k celoživotnímu učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:

 • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání;
 • ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 • být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení;
 • získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu;
 • využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě;
 • sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti, tzn. že absolventi by měli:
 • mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat seměnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích;
 • mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce;
 • jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
 • rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání.

Personální a sociální kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy a dbát o své zdraví, tzn. že absolventi by měli:

 • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat;
 • podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí;
 • spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu;
 • být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi efektivně pracovali s prostředky ICT a s informacemi, tzn. absolventi by měli:

 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;
 • rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací;
 • využívat vhodné prostředky online a offline komunikace;
 • získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat;
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.

Kompetence k řešení problémů

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy, tzn. že absolventi by měli:

 • pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu;
 • určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady;
 • zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek;
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).

Komunikativní kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci, tzn. že absolventi by měli:

 • vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty;
 • vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí;
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);
 • zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí;
 • využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu).

Matematická a finanční gramotnost

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni používat matematické myšlení za účelem funkčního zvládání různých situací, tzn. že absolventi by měli:

 • aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání;
 • rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje;
 • zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní;
 • orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků.

Občanské kompetence a kulturní povědomí

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi žili v souladu s hodnotami a principy humanity, demokracie a udržitelného rozvoje a uznávali kulturní hodnoty, tzn. že absolventi by měli:
 

 • dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
 • jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu;
 • uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití;
 • zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor;
 • chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
 • vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací. Odborné kompetence Zvládat jednání s klientem, tzn. aby absolventi:
 • dovedli přijmout oznámení;
 • využívali poznatků z psychologie a pedagogiky při jednání s lidmi a při řešení problémových situací, vstřícně a taktně jednali s občany – klienty, byli schopni empatie;
 • dovedli jednat s klientem na profesionální úrovni (navázání komunikace s klientem, analýza problémů, předložení nabídky alternativ řešení problému, vedení klienta v průběhu spolupráce);
 • dovedli jednat s klienty různých etnických, náboženských a sociálních skupin;
 • dodržovali pracovní postupy v souladu s etickým kodexem;
 • zapisovali průběh jednání formálně a věcně správně;
 • ve své praktické činnosti uplatňovali poznatky o působnosti ministerstev dopravy, vnitra a financí, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Policie ČR a obecní policie. Provádět právní činnosti, tzn. aby absolventi:
 • rozpoznali protiprávní chování a jednání a uměli je právně kvalifikovat;
 • dovedli zahájit a vést trestní a správní řízení zejména o trestných činech a přestupcích dle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí;
 • prováděli nezbytná šetření ve věci včetně dokazování;
 • vedli příslušnou právní dokumentaci; navrhovali právní postupy při řešení šetřených problémů;
 • reagovali na změny zákonů týkajících se bezpečnostně právní činnosti;
 • odhadovali důsledky protiprávního jednání;
 • navrhovali a zdůvodňovali postupy určené k zabránění protiprávnímu jednání.

Provádět místní šetření v terénu, tzn. aby absolventi:

 • prováděli šetření skutečného stavu věci v terénu a při něm využívali kriminalistických zásad a geografických informací;
 • dodržovali obecně závazné předpisy, vyhlášky a pravidla;
 • aplikovali znalost systému vedení agendy registrace vozidel;
 • analyzovali situace a navrhovali postupy při řešení šetřených problémů;
 • navrhovali, eventuálně prováděli místní bezpečnostní opatření ve spolupráci s ostatními bezpečnostními a záchrannými složkami;
 • zpracovali zápis o šetření;
 • používali geografické, sociologické a politologické poznatky v praktické profesní činnosti;
 • dovedli poskytnout nezbytnou první pomoc;
 • prováděli výkonná opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému;
 • aplikovali zásady ochrany oběti trestného činu - přestupku, poskytli základní psychologickou podporu oběti a doporučili jí pomoc příslušné sociální instituce.

Provádět kontrolní činnost, tzn. aby absolventi:

 • aplikovali zásady postupů kontroly veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku;
 • prováděli kontrolu platných dokladů občanů ČR a cizinců;
 • kontrolovali dodržování bezpečnostních předpisů a dodržování právních norem při současném využití technických a jiných prostředků při dohledu;
 • poskytovali poradenskou a konzultační činnost k problematice ochrany pořádku a bezpečnosti;
 • kontrolovali vedení písemností a dodržování archivačních a skartačních postupů,vedení a třídění dokumentace.

Pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, tzn. aby absolventi:

 • dodržovali zásady vedení korespondence při administrativních a správních činnostech;
 • získávali a třídili informace s využitím Internetu a vnitřních sítí;
 • zpracovávali formuláře a výkazy;
 • vyhodnocovali získaná data;
 • zpracovávali prezentace informací pro veřejnost;
 • zajišťovali ochranu osobních dat;
 • využívali zdroje právních informací, vyhledávali a analyzovali informace potřebnépro vedení dokumentace o protiprávní činnosti.

Zajišťovat bezpečnostní přípravu, tzn. aby absolventi:

 • orientovali se v systému veřejné správy a v systému bezpečnostních složek;
 • aplikovali právní normy, zejména normy pořádku a bezpečnosti v běžných pracovních situacích;
 • prováděli dohled nad bezpečností a dopravou s možným využíváním technických pomůcek;
 • využívali rozbory dopravní nehodovosti na území ČR a z nich vyvozovali preventivní opatření;
 • orientovali se v provozování silniční dopravy;
 • aplikovali specifika přepravy nebezpečných látek v silniční dopravě;
 • řešili dopravní přestupky;
 • využívali evidence řidičů, motorových a přípojných vozidel;
 • rozlišovali různé řidičské průkazy a řidičská oprávnění;
 • aplikovali poznatky ostrahy osob a majetku;
 • odhalovali, objasňovali a vyřizovali přestupky v rámci příslušných kompetencí;
 • aplikovali zásady výkonu „dozorčí služby" a dokumentace o jejich průběhu;
 • předvídali příčiny a odhadovali důsledky trestné činnosti, využívali zásad prevence kriminality;
 • aplikovali zásady koordinace postupů s dalšími složkami veřejného pořádku a sociálními institucemi;
 • orientovali se v organizaci a vybavení Integrovaného záchranného systému ČR;
 • prováděli preventivní opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému;
 • orientovali se v mezinárodní spolupráci.

Dbát o fyzickou a psychickou přípravu, tzn. aby absolventi:

 • cílevědomě rozvíjeli psychickou a fyzickou přípravu se zaměřením na psychickou odolnost a fyzickou zdatnost, dbali na všestrannost pohybového režimu dle potřebných ukazatelů tělesné zdatnosti;
 • využívali ve své činnosti základy úpolových sportů a prakticky aplikovali základní techniky sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky;
 • aplikovali základní hygienické a bezpečnostní návyky při provádění sportovních aktivit.

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
 • znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

 • chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 • dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
 • dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

 • znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 • zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
 • efektivně hospodařili s finančními prostředky;
 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0706.2018
Podzimní termín MZ 2018

Podzimní termín MZ 2018

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ 2018 bude probíhat od 12. 6. - 25.6. 2018 u zástupkyně ředitele školy Mgr. Florianové. Termín je potřeba předem si domluvit na tel. čísle 722 903 619.